what?

but I'm a creep
I'm a weirdo...

what the hell am I doing here?

RUUUUUUUUUU
UUUUUUU
UUUUU
...

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUU
UUUUUUU
UUUUNNNNNNNNN...

bu I'm a creep
I'm a weirdo
what the hell am I doing here?

I don't belong here...

I DON'T BELONG HERE

the best version of Thom Yorke I've ever seen :"")

Tidak ada komentar: